امورشخیص صلاحیت

 

اهم اهداف و وظایف

… تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه های 3 و 4 و 5

… تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه مشاوران در پایه 3

… کنترل ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان از طریق دریافت فرم های اطلاعات قرارداهای دستگاههای

اجرایی استان و فرم های خود اظهاری پیمانکاران

… ارسال و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاههای اجرایی

… رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران بر اساس دستورالعمل های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آنها

… اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاههای اجرایی در خصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استانمعرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی