بخشنامه‏‏‏‏/ راهنما‏‏‏‏/ دستورالعمل

شماره

تاریخ

تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397)

244346

20‏/05‏/1397

عوامل موثر در فهرست‌بهاي واحد پايه سال 1397 ( نرخ دستمزد نيروي انساني ، كرايه ماشين آلات و مصالح )

244338

16‏/05‏/1397

ضريب متوسط افزايش وزني در بخشنامه شماره 576756‏/95 مورخ 31‏/03‏/1395

210145‏/97

31‏/04‏/1397معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی