سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

مدیریت نظام فنی و اجرایی

امور مشاوران و پیمانکاران

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی