جعفر یعقوبی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

مدیریت نظام فنی و اجرایی

واحد نظارت فنی

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی