نظارت فنی

اهم اهداف و وظایف

… انجام نظارت های تفضیلی و دوره ای از طرح ها و پروژه های استانی و تهیه گزارش های نظارتی

… انجام نظارت های تفضیلی و دوره ای از طرح ها و پروژه های ملی و تهیه گزارش های نظارتی

… هماهنگی با دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای رعایت قوانین و مقررات ,

دستورالعمل ها , آیین نامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی

… ایجاد بانک اطلاعاتی طرح ها و پروژه های عمرانی استان

… گزارش وضعیت پروژه های عمرانی متوقف

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی