عنوان طرح:

كد طرح:

شهرستان:

عنوان پروژه:

كد پروژه:

عنوان دستگاه اجرايي:

 

فرم نظارت پروژه هاي استاني سال1394(دوره اول)

تاريخ بازديد از پروژه:

 

نوع پروژه:

*احداثي

*توسعه

*تجهيز

*مطالعه

*تعميرات

*خدمات

*ساير

 

نحوه اجرا:

*اماني

*پيماني

*اماني‌-پيماني

نحوه پيمان:

*فهرست بهاي سازمان

*متر مربع زيربنا

* فهرست بهاي خاص

*بدون فهرست بها

نحوه ارجاع:

*مناقصه

*مناقصه محدود

*فراخوان و مناقصه

*واگذاري

*ساير

همكاري دستگاه اجرايي:

*عالي                  

*خوب

*متوسط  

*ضعيف

وضعيت اجرا:

*در دست اجرا                            

*شروع نشده

*خاتمه يافته                

*متوقف

علل تاخير:

*زمين

*اعتبار

*مطالعه

*پيمانكار

*دستگاه جرايي

*مشاور

*تداركات

*ساير علل

همكاري و هماهنگي باگروه نظارت

*عالي     *خوب       *متوسط         *ضعيف

تامين و تخصيص به موقع اعتبار

*عالي     *خوب       *متوسط         *ضعيف

رعايت نكات فني در اجراي پروژه

*عالي     *خوب       *متوسط         *ضعيف

نظارت دستگاه در اجراي پروژه

*عالي     *خوب       *متوسط         *ضعيف

پاسخگويي به اطلاعات مورد نياز

*عالي     *خوب       *متوسط        *ضعيف

عملكرد پيمانكار در اجراي پروژه

*عالي     *خوب       *متوسط         *ضعيف

عملكرد مشاور در اجراي پروژه(در صورتي كه پروژه مشاور دارد)

*عالي     *خوب       *متوسط         *ضعيف

                                                 

 

رديف

شرح عمليات

پيشرفت طبق

موافقتنامه(درصد)

پيشرفت زمان

بازديد(درصد)

كيفيت

1

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

2

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

3

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

4

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

5

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

6

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

7

 

 

 

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

 

پيشرفت فيزيكي كل كار

 

نصب تابلوي اجراي پروژه

*انجام شده                     *انجام نشده

شيتهاي آزمايشگاهي

*دارد         *ندارد         *ناقص است

نقشه هاي اجرايي

*دارد         *ندارد        *ناقص است

نظارت پروژه بر اساس دفتر بازديد ناظر

*دارد         *ندارد         *ناقص است

كيفيت نظارت دستگاه اجرايي

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

كيفيت اجرا

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

كيفيت طراحي

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

عملكرد پيمانكار فعلي

*عالي   *خوب     *متوسط     *ضعيف

نام پيمانكار

 

تاريخ عقد قرارداد /   مدت قرار داد   /     مبلغ به ریال

/                                         /

نام مشاور

 

عملكرد مشاور

 

اعتبار

اعتبار سال جاري

 

(ميليون ريال)

 

اعتبار تخصيص يافته در اين تاريخ

 

(ميليون ريال)

 

درصد تخصيص

 

 

 

درصد هرينه شده

 

 

 

اعتبار مورد نياز (در صورت لزوم)

 

(ميليون ريال)

 

تطابق مقادير عمليات با مقادير موافقتنامه

 

ارزيابي كل كار

*عالي       *خوب         *متوسط         *ضعيف

نام و نام خانوادگی ناظر:

 

عنوان دستگاه نظارت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

بررسي مشكلات و پيشنهادات:

  • از لحاظ اعتبار:

 

  • نحوه نظارت:

 

  • عملكرد پيمانكار:

 

  • رعايت نكات فني:

 

  • ساير موارد:

تاريخ  و   امضاء

 

 

 

 

راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه های عمرانی استانی
معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی