اعضای کمیته فنی کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان از کارخانجات آسفالت و کارگاههای جداول بتنی شهرداریهای استان ، به منظور بررسی شاخص های استاندارد و مراحل تهیه و تولید مصالح مورد نیاز بازدید به عمل آورند.

 

 

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی