ششمین کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در تاریخ 1396/05/25 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور "بررسی و جمع بندی پیشنهادات مطرح شده در خصوص فهرست بهاء پایه رسته ساختمان سال 1396" و همچنین "تعیین ساعات آموزشی، سرفصل و محتوی دروس آموزشی مرتبط با سرپرست کارگاه" برگزار گردید.

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی