پنجمین جلسه سال جاری کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان در مورخ 1396/07/12 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش بازدید و ارزیابی از کارخانه قیر بهبود صنعت" و "بررسی و تصویب تقویم زمان بندی تشکیل جلسات کارگروه در شش ماهه دوم سال جاری" برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی