ششمین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان به تاریخ 1396/07/15 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستانهای نهبندان که توسط اعضاء مورد بازدی قرار گرفته بود و همچنین بررسی تقویم زمان بندی تشکیل جلسات کارگروه در شش ماهه دوم سال جاری برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی