هفتمین کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در تاریخ 1396/07/17 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور "بررسی و جمع بندی پیشنهادات مطرح شده در خصوص فهرست بهاء پایه رسته ساختمان (مکانیک و برق) سال 1396" و " بررسی و تصویب برنامه زمانبندی تشکیل جلسات کارگروه در شش ماهه دوم سال جاری" و همچنین دیگر موضوعات دستور کار برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی