نهمین کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در تاریخ 1396/08/24 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور "بررسی و آموزش کاربردی سامانه مدیریت اسناد فنی و اجرایی کشور(سما)"و "بررسی و تصویب دوره های آموزشی پیشنهاد شده به کارگروه" و همچنین دیگر موضوعات دستور کار برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی