دهمین کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در تاریخ 1396/09/29 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور "بررسی و تصویب دوره های آموزشی پیشنهاد شده به کارگروه" و همچنین دیگر موضوعات دستور کار برگزار گردید.



معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی