هشتمین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان به تاریخ 1396/09/22 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستانهای سربیشه و بیرجند که توسط اعضاء مورد بازدید قرار گرفته بود، برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی