پانزدهمین جلسه سال 96 کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان در تاریخ 03/11/1396 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "بررسی استعلامات و درخواستهای شرکتها و دستگاههای اجرایی استان" برگزار گردید.

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی