یازدهمین جلسه سال جاری کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در مورخ 1396/12/16 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش ارزیابی دوره های آموزشی برگزار شده مصوب شورای فنی استان در سال 1396 و بحث و بررسی در خصوص اعضای کمیته های تخصصی ذیل کارگروه و همچنین ارائه و بررسی برنامه زمانبدی تشکیل جلسات کارگروه در شش ماهه اول سال 1397 " برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی