اولین جلسه سال جاری کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در مورخ 1397/01/15 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش و بررسی عملکرد کارگروه در سال 1396 و همچنین بحث و بررسی در خصوص برنامه های کاری و زمان بندی تشکیل جلسات کمیته های تخصصی ذیل کارگروه در شش ماهه اول سال 1397 " برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی