اولین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان به تاریخ 1397/01/29 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور بررسی برنامه های کارگروه و تقویم اجرایی و بازدیدهای کارگروه در سال 1397 و نیز بررسی اجالی عملکرد کارگروه در سال 1396، برگزار گردید.

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی