دومین جلسه سال جاری کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در مورخ 1397/02/05 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش و بررسی عملکرد کمیته های تخصصی ذیل کارگروه" برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی