مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان از برخی پروژه های عمرانی شهرستان قاین در مورخ 1394/10/13بازدید نمودند.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی