1. تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه های 3 و 4 و 5
  2. تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه مشاوران در پایه 3
  3. کنترل ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان از طریق دریافت فرم های اطلاعات قرارداهای دستگاههای
  4. اجرایی استان و فرم های خود اظهاری پیمانکاران
  5. ارسال و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاههای اجرایی
  6. رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران بر اساس دستورالعمل های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آنها
  7. اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاههای اجرایی در خصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استان