توجه: کلیه مستندات الصاقی پرونده در سیستم ساجات باید دارای سه مورد ذیل باشد:

-مهر   شرکت متقاضی       -امضاء   صاحبان امضاء مجاز شرکت                -جمله      " کپی برابر اصل است"

الف) مستندات  پیوست های  پرسنل 

  • تصویر صفحه اول شناسنامه (اگر توضیحات داشت، صفحه توضیحات).
  • تصویر پشت و روی کارت ملی.
  • تصویر کارت وضعیت خدمت (پایان خدمت و یا معافیت) در مورد افراد ذکور کمتر از 50 سال.
  • تصویر مدارک تحصیلی.
  • تصویر سوابق بیمه ای تمام افراد بصورت بروز. (پرینت از سامانه https://sabeghe.tamin.ir مطابق شکل زیر)
  • گواهی سوابق کاری فرد مطابق با لیست بیمه از قدیم به جدید. (در گواهی سوابق کاری افراد : تاریخ شروع و پایان همکاری، نام پروژه ، سمت ، رشته فعالیت ، نام و سمت امضا کننده (مدیر عامل) و مهر شرکت مذکور درج گردد).
  • عکس و نمونه امضاء به صورت جدول ذیل:
نام و نام خانوادگی سمت نمونه امضا عکس بروز
 

مدیرعامل

عضو هیات مدیره

سهامدار

امتیازآور

   

ب) مستندات  پیوستهای  شرکت

ردیف عنوان توضیحات
تصویر  آخرین اظهار نامه ثبتی شرکت  حداکثر   2  صفحه
2 تصویر آخرین اساسنامه شرکت تمام صفحات
3

تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس و تمامی روزنامه های رسمی تغییرات (15 سال اخیر) (رعایت تاریخ از قدیم به جدید مورد انتظار است)

بالاترین تصویر مربوط به آگهی تاسیس است
4 تصویر صورتجلسه آخرین مجمع عمومی + لیست سهامداران (نشان دهنده 100درصد صاحبان سهام) همان تاریخ صورتجلسه داخلی شرکت و لیست سهامداران
5

تصویر آخرین اظهار نامه مالیاتی ( پرینت از سامانه امور مالیاتی) +  صورت‌های مالی حسابرسی شده با مهر حسابداران رسمی

گزارس حسابری برای پایه های بالاتر از 5 الزامی است
6

تصویر گواهینامه تشخیص صلاحیت  قبلی شرکت

در صورت وجود