حداكثر مبلغ ظرفيت كاري(میلیون ریال) و تعداد کار مجاز پیمانکاران شخص حقیقی در پايه هاي مختلف در سال 1397
پایه  حداکثر ظرفیت کاری (میلیون ریال) تعداد کار مجاز
1 5546 2
2 4067 2
3 2773 2