لیست پیمانکاران حقیقی استان خراسان جنوبی
نام و نام خانوادگی کدملی رشته پیمانکاری پایه شماره تماس
اسماعیل نصرآبادی 0652177001 ساختمان و ابنیه  1 09156645200
خدابخش مرادیان 0839666233 ساختمان و ابنیه   1 09131554269
علی تاجی 0650869834 ساختمان و ابنیه   1 09155620393
عید محمد معماری 0652084583 ساختمان و ابنیه   1 09155610385
غلامرضا عباس زاده 0839824238 ساختمان و ابنیه   1 09155344806
محمد آذرپندار 0653057611 ساختمان و ابنیه 1 09151603863
محمد تقی زادگان (دخت حسن) 0859771695 ساختمان و ابنیه   1 09155344806
رضا آذرپندار 0653204043 ساختمان و ابنیه 1 09363448608
محمد خسروی 5239538891 ساختمان و ابنیه   1 09159649814
محمد ناصر عصارودی 0768829968 ساختمان و ابنیه   1 09153324428
محمدحسین شبانی 0889170568 ساختمان و ابنیه   3 09153628297
علی نجفی 0653150415 ساختمان و ابنیه   3 09155436774
رضا کریم پور 0859748261 ساختمان و ابنیه   3 09155345339
مهدی معماری 0640057837 ساختمان و ابنیه   3 09158630103
علیرضا حامدی فرد 0640190146 ساختمان و ابنیه   3 09153625153
مجید زینلی روبیات 0640105556 ساختمان و ابنیه   3 09363300874
رضا آذرپندار 0653204043 ساختمان و ابنیه   3 09363448608
حسین ازدکی 0859926311 ساختمان و ابنیه   3 09155650226
جواد عباسی 0640200631 مرمت آثار باستانی 3 09156635001
حمیدرضا دستجردی 0065292626 کشاورزی 1 09153610294
صدیقه برزگر 0653159595 کشاورزی 3  
مهدی تابعی 0850007070 آب 1 09153345676
بهمن کیاست 0640045626 آب 3 09151655515
حسین عباسی زادنبه 0640110101 ساختمان و ابنیه 3 09157555340
امیر علیزاده 0859868621 کشاورزی 3 09153355788
علیرضا مهاجر 2121950931 مرمت آثار باستانی 2  
حمیدرضا خزاعی نیا 0889848831 ساختمان و ابنیه 3 09153630783
محمد رفیع کدخدازاده 5630012215 آب 3 09152649177
حسین بداقی 4591311759 آب 1 09192733385
علی جعفری 3621119035 مرمت آثار باستانی 3  
امین دره گی 0651928842 مرمت آثار باستانی 3 09155624389
محمدرضا آئین 5239221456 مرمت آثار باستانی 3  
غلامرسول آین 5239587930 مرمت آثار باستانی 3  
پیمان فوداجی 0640351263 ساختمان و ابنیه 3  
محمدامین کریم زاده 0640280129 ساختمان و ابنیه 3 09105090929 
میترا محمدی 0640111793 مرمت آثار باستانی 3 09355713649
غلامرسول تیبی 5239584761 مرمت آثار باستانی 3 09157198007
مجید ندائی 0859306399 مرمت آثار باستانی 3 09153132251
مصطفی دستگردی 0640378560 راه و ترابری 3  
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1398/05/09