1. تصویر صفحه اول شناسنامه (اگر توضیحات داشت، صفحه توضیحات).
  2. تصویر پشت و روی کارت ملی.
  3. تصویر کارت وضعیت خدمت (پایان خدمت و یا معافیت) در مورد افراد ذکور کمتر از 50 سال.
  4. تصویر مدارک تحصیلی. (مدرک تحصیلی باید لیسانس به بالاتر و برای رشته مورد تقاضا طبق جدول پیوست 2 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران زمینه باشد)
  5. تصویر سوابق بیمه ای بروز (حداقل یک سال بیمه مرتبط در چهار سال اخیر) (پرینت از سامانه https://sabeghe.tamin.ir )

تبصره: برای تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شخص حقیقی، ارائه حداقل دو قرارداد کاری مرتبط در رشته درخواستی در 5 سال اخیر

  • گواهی سابقه کاری از شرکت های موجود در لیست سوابق بیمه ای (در گواهی سوابق کاری افراد : تاریخ شروع و پایان همکاری، نام پروژه ، سمت ، رشته فعالیت ، نام و سمت امضا کننده (مدیر عامل) و مهر شرکت مذکور درج گردد).
  • یک قطعه عکس 4*3 بروز.
  • نامه درخواست گواهینامه صلاحیت شخص حقیقی.
  • تکمیل فرم های گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شخص حقیقی.
  • توجه: پیمانکاران شخص حقیقی برای شرکت در هر مناقصه پیمانکاری باید با مراجعه حضوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی و تکمیل فرم درخواست،به منظور اعلام  ظرفیت آزاد کاری و رشته پیمانکاری خود اقدام نمایند.