برای دانلود هر یک از بخشنامه های با مراجعه به سایت نظام فنی و اجرایی کشور و با جستجوی شماره بخشنامه در بخش موردنظر، نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

 

 

بخشنامه‏‏‏‏/ راهنما‏‏‏‏/ دستورالعمل شماره بخشنامه تاریخ

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397

 98/154725 1398/03/29 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل

98/135585  1398/03/20
 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل (تمديد 1395)  98/135596 1398/03/20
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران، ﺳﺎل 1398 98/129045 1398/03/18
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت 98/129056 1398/03/20
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات) 21957/ت56566ه 1398/02/28
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2 97/747894 1397/12/28
شاخص‌هاي قطعي تعديل مربوط به نيمه اول سال 1397 529906‏/97 1397/09/29
افزايش اعتبار گواهي‌نامه صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي از يك سال به دو سال   528879‏/97 1397/09/28 
تبيين مواردي از بخشنامه شماره 1299188‏/ 96 مورخ 4‏/ 5‏/ 1396(اصلاحيه دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع) 446861‏/97 1397/08/22 

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل(تمديد بخشنامه سال 1395)

376052‏/97 1397/07/18 

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل( 1397)

376049‏/97 1397/07/18 

مجموعه دستورالعملهاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت

97/357843  1397/07/11
شاخص‌هاي موقت دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1397  97/348703  1397/07/08
دستورالعمل استفاده از میراگرها درطراحی و مقاوم سازی ساختمان ها   97/326626 1397/06/27 
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت در سال 1397 97/299583 1397/06/13 
تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397) 244346 1397/05/20
عوامل موثر در فهرست‌بهاي واحد پايه سال 1397 ( نرخ دستمزد نيروي انساني ، كرايه ماشين آلات و مصالح ) 244338 1397/05/16
ضريب متوسط افزايش وزني در بخشنامه شماره 576756‏/95 مورخ 31‏/03‏/1395 210145‏/97 1397/04/31