ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی‌سازی مصالح و فناوری‌های نوین ساخت و بهره‌گیری از انرژی‌های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی