انجام نظارت های تفضیلی و دوره ای از طرح ها و پروژه های استانی و تهیه گزارش های نظارتی

انجام نظارت های تفضیلی و دوره ای از طرح ها و پروژه های ملی و تهیه گزارش های نظارتی

هماهنگی با دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای رعایت قوانین و مقررات 

دستورالعمل ها , آیین نامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی

ایجاد بانک اطلاعاتی طرح ها و پروژه های عمرانی استان

گزارش وضعیت پروژه های عمرانی متوقف