براي انجام اين وظیفه نظارتي، سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی از عملیات طرحها و پروژههاي در دست اجراي دستگاههاي اجرايي استان بازديد نموده و دستگاههاي اجرايي استان را درجريان نظارت و نتايج حاصل از آن قرار داده است. گزارش حاصل بر اساس اطلاعات حاصل از بازديد پروژهها تهیه شده است .

1- در مجموع 21 مرحله بازدید میدانی نظام فنی و اجرایی استان صورت گرفته است. در این مراحل از 127 پروژه ملی و استانی  واقع در  11 شهرستان و مربوط به حدود  40 دستگاه اجرایی بازدید به عمل آمد.

2-در تمامی بازدیدهای صورت گرفته ، اطلاعات فنی و اجرایی از قبیل پیشرفت فیزیکی ، نتایج آزمایشات ، نحوه اجرا و ارجاع کار ، وضعیت و کیفیت اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از آن نواقص موجود پروژه های مذکور در کارگروه نظارت ذیل شورای فنی مورد بحث و به دستگاه های مربوطه ارجاع شد.

3- نمودارهای گزارش تفصیلی بازدید میدانی از پروژه ها به شرح ذیل می باشد.