برگزاری دومین جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه کاری حوزه فنی و اجرایی در سال 1399

مباحث مطروحه:

جلسه ای با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و همکاران حوزه فنی و اجرایی سازمان در روز سه شنبه مورخ 1399/04/05 در خصوص مسائل مربوط یه حوزه در محل دفتر مدیر برگزار گردید.